Central de
Reserves
932 04 10 41
Atenció al
Client
973 62 11 99
Generalitat de Catalunya
Català · Español · English · Français
Menú d'Skipallars.cat

Reserves » Condicions de Reserva i Anul·lació

 

Oficines d'Atenció al Client i Reserves


Oficines Central SkiPallars - Espot i Port Ainé


Sport Center, Ctra de Sort a Rialp s/n


Telèfon: 973.62.11.99 - 902.190.192


Email: reserves@skipallars.cat


Condicions generals de Reserva i d'Anul.lació


El fet d'adquirir -o pendre-hi part- d’una de les ofertes que oferim a la web de SkiPallars.cat implica l'acceptació expressa per part del consumidor de totes i cada una de les Condicions generals, les quals es consideren automàticament incorporades al contracte sense que sigui necessària la seva transcripció escrita individualitzada. 

1. Formalització de les reserves i/o peticions de pressupost: 
Les reserves i/o peticions de pressupost es poden fer a través de la web www.skipallars.cat o por telèfon al nº 902190192 o per correu a reserves@skipallars.cat. 

2. Forma de pagament: 
Cap reserva no es considera confirmada fins que no estigui pagada al 100%  abans de l'entrada en allotjaments externs i el 30% a mode de bestreta en els allotjaments propis; Hotel Port Ainé 2000 i Alberg Les Estades. Es pot fer amb targeta de crèdit o transferència bancària al compte 2100 2743 88 0200011967. La resta del pagament en allotjaments propis es durà a terme a la sortida.

3. Lliurament de la documentació i Servei de Receptiu: 
La documentació que acredita la compra és el propi email de confirmació de compra i els bons, sempre que s'hagi efectuat prèviament el pagament del 100% de l'import total dels serveis reservats (30% en allotjaments propis). En cas contrari, la reserva es considera anul•lada i s'hi aplicaran les condicions establertes a l'apartat referent a les anul•lacions. 

És obligatori entregar el email / bo de confirmació a l’arribada a l’allotjament o al primer servei que hagi contractat. 


SkiPallars realitza un servei de receptiu de forfets per a totes les reserves amb allotjament en un dels allotjaments adherits a la Central de Reserves d'SkiPallars. Totes les reserves realitzades amb més de 7 dies previs a l'entrada es podran beneficiar d'aquest servei gratuït cortesia d'SkiPallars.

4. Reemborsament: 
El client pot desistir dels serveis contractats amb dret a reemborsament dels pagaments efectuats tenint en compte les condicions establertes a l'apartat referent a les anul•lacions. No es farà cap devolució per serveis contractats que el client voluntàriament no hagi utilitzat. 

5. Prestacions incloses en els preus: 
Com a norma general, s'ha de seguir un criteri estricte de literalitat. Per tant, no s'inclourà tot allò que no estigui específicament detallat com a inclòs en el email de confirmació  - bo de reserva enviat al client. Els preus de la web de SkiPallars inclouen l’iva. No inclou cap tipus d'assegurança, ni les begudes en cap tipus de règim inclós en el preu ni la Taxa Turística Catalana dels allotjaments, que es liquiden en el check in.

6. Anul•lacions: 
6.1. En tot moment, el client pot desistir dels serveis sol•licitats o contractats amb dret a la devolució de les quantitats que hagi abonat, tant si es tracta del preu total com del dipòsit previst anteriorment. Tanmateix, ha d'indemnitzar a SkiPallars pels conceptes que es descriuen a continuació: 
10 % de l'import global, si l'anul•lació es produeix entre els 10 i el 12 dies anteriors a l'entrada a l'establiment. 
20 %, si es produeix entre els 3 i el 9 dies anteriors. 
30 %, si es produeix durant les últimes 24 hores o els 3 dies anteriors. 
100 %, si el client no s'hi presenta o l'anul•lació es produeix durant les últimes 24 hores. 

6.2. El consumidor no haurà d'abonar percentatge algun en concepte de penalització si el desistiment té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l'accident o malaltia greus del consumidor o d'alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi fer ús dels serveis contractats. Aquest supòsit s'haurà de documentar amb certificats mèdics compulsats.

6.3. En tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió (30€ per persona) i anul•lació que produeixi el desistiment. 

6.4. El desistiment produïx efectes des del moment que la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de SkiPallars, sempre que es faci per escrit al email reserves@skipallars.cat 

6.5. Conegut el desistiment, SkiPallars retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim d'un mes, deduïts les despeses de gestió i, si escau, les despeses d'anul•lació justificats i les penalitzacions. 

6.6. Els serveis contractats a través de la central de reserves de SkiPallars que no s’hagin pogut prestar degut al tancament total de les instal·lacions per causes meteorològiques seran bescanviats de forma gratuïta presentant els títols que acrediten la compra dels mateixos als centres de servei de l’estació durant la mateixa temporada. En cap cas es realitzaran reemborsaments dels imports prèviament satisfets. 

7. Responsabilitats: 
SkiPallars ha de respondre davant del consumidor per les obligacions que li corresponen pel compliment dels diferents serveis dels programes contractats a través de la nostra web. Quan els defectes siguin imputables al consumidor, a l'agència venedora o a l'establiment, la responsabilitat descrita en el paràgraf anterior no és procedent. SkiPallars es reserva el dret de modificar o suspendre les activitats programades si per raons de seguretat, segons el criteri de SkiPallars, és necessari o si per qualsevol altra causa no fos possible la realització.En cas que el consumidor apreciï in situ la no-execució o la mala execució de serveis contractats integrats de l’estada, ha de notificar-ho immediatament al prestador dels esmentats serveis i, en un termini de 48 hores hàbils, a SkiPallars, per tal que es prenguin les mesures pertinents. La no-comunicació a SkiPallars implica que és el consumidor qui ha de provar l'incompliment de l'execució del contracte davant de l'Organització o la Direcció General de Turisme i/o tribunal pertinent, ja que transcorregut aquest termini a SkiPallars li seria impossible comprovar la veracitat de l'al•legació, així com la consecució d'una solució satisfactòria per a totes les parts implicades. 

8. Condicions especials per a nens: 
A causa de la diversitat del tractament aplicable als nens, segons l'edat, el tipus d'establiment i les dates de l’estada, es recomana consultar les condicions de cada establiment, les quals, generalment, són aplicables sempre que el nen comparteixi l'habitació amb dos adults. 

9. Notes importants sobre hotels i apartaments: 
Hi ha habitacions individuals i dobles. En alguna d'aquestes últimes es pot habilitar un tercer o quart llit, i s'estima que la utilització d'aquests llits es fa sempre amb el coneixement i el consentiment de les persones que ocupen l'habitació. Aquesta tàcita estimació deriva de la certa circumstància que els ocupants n'hagin estat advertits prèviament, així com del fet que l'habitació consti com a triple o quàdruple a tots els impresos de reserva i a la documentació definitiva de la compra. 
L'hora d'entrada als hotels és a partir de les 17 hores del dia d'arribada, com a norma general, i les habitacions han de quedar lliures abans de les 12 hores del dia de sortida. Normalment, no s'hi permet portar animals, ni als hotels ni als apartaments, si no és que s'indiqui específicament el contrari. 
Quant al lloguer d'apartaments, el client és responsable total i exclusiu de declarar correctament el nombre de persones que ocuparan l'apartament, sense ometre-hi els nens, de qualsevol edat. L'administració dels apartaments pot negar-se a permetre-hi l'entrada a aquelles persones no declarades, sense que el client tingui dret a efectuar cap reclamació per aquesta causa. En alguns casos, el client pot sol•licitar que s'hi habilitin llits supletoris o bressols, serveis que no estan inclosos en el preu publicat. 
El client ha d'abonar una fiança a la recepció dels apartaments per respondre dels desperfectes que s'hi puguin produir. Els apartaments es lliuren moblats, amb la roba i el parament corresponents al nombre de places reservades. 

10. Acceptació de les condicions: 
El fet d'adquirir un dels nostres programes implica l'acceptació per part del consumidor d'aquestes Condicions generals.


11. Empresa


L'empresa organitzadora i comercializadora dels viatges i paquets turístics és FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb NIF Q0801576J i amb domicili fiscal a Cardenal Sentmenat 4, 08017 Barcelona actuant com a Agència Majorista de Viatges GCMD - 0000288


12. Protecció de Dades personals


De conformitat amb el disposat a la "Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal", el client/titular queda informat i autoritza el "registre i tractament de les seves dades personals" en fitxers automatizats que són responsabilitat d'FGC.


El titular podrà exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD c/ Cardenal Sentmenat 4, 08017 - Barcelona o en el número de telefon: 973 62 76 07 indicant "Atenció de Dades Personals"